BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 1 - 150 RAN 2/1

 
Novinka Efekt lupa
 

BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 1 - 150 RAN 2/1

Dostupnost Skladem
2 057 Kč    
Kategorie Kompakty
 

BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 1 – 150 RAN

EFEKT : různobarevné chvosty do červena, zelena a modra, brokátové palmy do červena, zelena a modra, barevné chvosty do stejněbarevných palem, zlaté chryzantémy a stříbrné palmy ve finále

Výška efektu: cca 50 m. Délka trvání efektu: cca 100 sec.

NEC: 861 g

Kategorie: F3 – Minimální věková hranice 21 let.

Zboží s věkovým omezením od 21 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.