BATERIE VÝMETNIC HOWLING TIGER 25 RAN 18/1

 
Novinka Efekt lupa
 

BATERIE VÝMETNIC HOWLING TIGER 25 RAN 18/1

Dostupnost Skladem
399 Kč    
Kategorie Kompakty
 

BATERIE VÝMETNIC HOWLING TIGER 25 RAN

EFEKT : červené, zelené a práskající chvosty do červených a fialových pivoněk s praskáním, poslední 3 rány finále

Ráže : 23,5 mm

Výška efektu: cca 30 m

Délka trvání efektu: cca 30 sec

NEC: 240g

Kategorie: F2 – Minimální věková hranice 18 let.

Zboží s věkovým omezením od 18 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.