BATERIE VÝMETNIC OK FIREWORKS 200 RAN 1/1

 
Novinka Efekt lupa
 

BATERIE VÝMETNIC OK FIREWORKS 200 RAN 1/1

Dostupnost Skladem
2 783 Kč    
Kategorie Kompakty
 

BATERIE VÝMETNIC OK FIREWORKS 200 RAN, ráže 20 mm

EFEKT : práskající chvosty do střídajících se červených, zelených, modrých a stříbrných pivoněk, s práskající chryzantémou ve finále Výška efektu: cca 50 m.

Délka trvání efektu: cca 120 sec.

NEC: 1000 g.

Kategorie: F3 – Minimální věková hranice 21 let.

Zboží s věkovým omezením od 21 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.