BOUCHACÍ KULIČKY MIX 6/50/50 - 50 ks

 
Novinka Efekt lupa
 

BOUCHACÍ KULIČKY MIX 6/50/50 - 50 ks

Dostupnost Skladem
500 Kč    
Kategorie Dětská pyrotechnika
 

BOUCHACÍ KULIČKY MIX

Jedno balení obsahuje 50 kusů bouchacích kuliček. Mix dvou druhů designů. Kategorie F1 od 15 let.

Zboží s věkovým omezením od 15 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.