FONTÁNA - CONIC FOUNTAINS 1000 12/1

 
Novinka Efekt lupa
 

FONTÁNA - CONIC FOUNTAINS 1000 12/1

Dostupnost Skladem
460 Kč    
Kategorie Fontány
 

FONTÁNA CONIC FOUNTAINS CF1000

Efekt : stříbrný vulkán do červena a zelena s cracklingem Délka trvání efektu: cca 70 sec

Rozměry fontány: Výška 31,5 cm Průmer: 11,2 cm.

Kategorie: F3 (od 21 let)

Zboží s věkovým omezením od 21 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.