PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ MAGIC LIGHT 298 RAN 2/1

 
Novinka Efekt lupa
 

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ MAGIC LIGHT 298 RAN 2/1

Dostupnost Skladem
6 050 Kč    
Kategorie Kompakty
 

PROFI SLOŽENÝ OHOOSTROJ MAGIC LIGHT 298 RAN, ráže 20 mm.

EFEKTY :

  • barevné chvosty do práskajících chryzantém, barevných pivoněk a palem
  • barevné chvosty do fialovo-modrých hvězdiček se zelenými nebo červenými třpytkami s práskající chryzantémou
  • červené, zelené, modré a žluté chvosty do práskajících chryzantém
  • červené, zelené, modré a stříbrné chvosty do bílých třpytek, zelených pivoněk, brokátu s práskající chryzantémou ve finále

 

Výška efektu: cca 50 m. Délka trvání efektu: cca 160 sec.

Kategorie: F3 (od 21 let)

Zboží s věkovým omezením od 21 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.