PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ROYAL PYRO BOX 164 RAN 1/1

 
Novinka Efekt lupa
 

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ROYAL PYRO BOX 164 RAN 1/1

Dostupnost Skladem
4 719 Kč    
Kategorie Kompakty
 

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ROYAL PYRO BOX 164 RAN, ráže 23/30 mm.

EFEKTY :

  • práskající chvosty do červených a zelených pivoněk
  • stříbrné chvosty do stříbrných palem s praskáním nebo do práskajících vrb
  • zelené chvosty do zelených pivoněk, žluté chvosty do žlutých pivoněk a zlaté chvosty s práskající chryzantémou ve finále

Výška efektu: cca 50 m. Délka trvání efektu: cca 130 sec

NEC: 1761,6g

Kategorie: F3 (od 21 let)

Zboží s věkovým omezením od 21 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.