RAKETY MAGIC SKY - 9 ks raket - 20/9

 
Novinka Efekt lupa
 

RAKETY MAGIC SKY - 9 ks raket - 20/9

Dostupnost Skladem
484 Kč    
Kategorie Rakety
 

RAKETY MAGIC SKY, v balení 9ks.

EFEKTY: – 2 x time rain, 2 x červená palma se stříbrnými třpytkami, 2 x bílé třpytky, 3 x zelená palma s time rain.

NEC: 153,9 g.

Kategorie: F2 (od 18 let)

Zboží s věkovým omezením od 18 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.